SCRUM en Agile

Agile is de paraplu voor Oa SCRUM, Kanban, DSDM.  Kenmerkend is het iteratieve, groeiende, goed is goed genoeg. Agile wordt vaak als tegenhanger van de waterval methode gepositioneerd.

In SCRUM gaat om  samenwerking en communicatie.

De kern van SCRUM is “Onzekerheid omarmen“, Werken in korte cycli (sprints), Lerend ontwikkelen. Het wordt gebruikt om (Software) oplossingen ontwikkelen, complexe projecten te managen. SCRUM komt uit de organisatiewetenschap en beoogd zo kort mogelijke communicatielijnen / zo min mogelijk lagen en een verkorting van de Time- to-Market.

De SCRUM theorie is vrij eenvoudig:

3 rollen:

 1. Product owner: Opdrachtgever, blijft betrokken. Heeft beeld wat hij/zij wil bereiken. Maakt keuzes en prioriteert. Managet stakeholders.
 2. Scrum master: Puur proces, niet op inhoud. Coacht en faciliteert het team en de productowner. Houdt scherp het proces en SCRUM regels in de gaten. Zorgt voor benodigde faciliteiten
 3. Teamlid: Geen hiërarchie, 5-9 personen.Is multidisciplinair en gezamenlijk verantwoordelijk. Is zelfsturend en spreekt elkaar aan. Leert zichzelf steeds beter kennen en verbetert eigen werkwijze

4 bijeenkomsten

 1. Sprintplanning, bij de start van de sprint
 2. Standup, dagstarts
 3. Review, opleveren producten
 4. Retrospectieve, leren

4 lijstjes

 1. Product backlog
 2. Sprintbacklog
 3. Definition of done
 4. Scrumboard

Wat doet een SCRUM team?

 • Gefocust werken: teamleden maken tijd beschikbaar (min. 8u / WK)
 • Kort staand vergaderen bij een bord waarop zichtbaar is wie wat doet ….
 • Tussentijdse resultaten die met team worden gehaald worden gevierd….

Zie ook mijn Agile-reader, en de samenvattende mindmap met clickable linkjes en extra info.

Moderne alchemie: een beetje ITIL, een beetje ASL, wat Agile erbij en wat OpenSource en we hebben DevOps.

DevOps is zoals,  zoveel kreten, een manier van samenwerken / communiceren. Traditioneel zijn Operations medewerkers gericht op stabiliteit, behoudendheid en controle. Developers zijn daarin tegen gericht op vernieuwing, snelheid en frequent updaten.

Met de huidige technologie sluiten deze zaken elkaar niet langer uit mits de afstemming / samenwerking goed is en waar mogelijk zaken geautomatiseerd en gevirtualiseerd worden worden. Daar komt bij dat systeemontwikkeling meer en meer uitgaat van modulaire functionaliteit en COTS applicaties.

Het is belangrijk dat DevOps stapsgewijs, over de gehele ontwikkelketen gaat gebeuren dus op het vlak van definiëren, ontwikkelen, testen en beheren. Processen die voorheen een hoog theoriegehalte hebben zoals Software Control en distributie dienen in geautomatiseerde tools gevangen te zijn, beslisregels dienen helder te zijn en een gezamelijk groeimodel naar het walhalla van continuous delivery I.c.m. Continual Improvement dient helder te zijn.  De DevOps cycle is een één op één kopie van het Application LifeCycle model in ASL.

Eigenlijk combineert DevOps de werelden die met een technische / systeembril worden bekeken met de wereld die door een proces-bril wordt beschouwd, sterker ook kennismanagement kan men onder de DevOps paraplu scharen. Door als laatste agile aspecten te integreren lijkt de ultieme manier van werken voor IT te gaan ontstaan en wordt de cirkel wellicht rond ….

In mijn ogen wordt hiermee IT verder versimpeld en meer en meer een commodity. Operational Excellence wordt aan de leverkant  naar een volgend niveau worden getild en aan de voorkant van de keten zal sneller en door directere feedback de vraag helderder worden en zal daarmee de Customer Intimacy verhogen. We worden betere koekebakkers en leveren meer naar de klantwens.

Het zijn mooie ontwikkelingen maar waar gaat het heen? Automatiseren we ons werk als IT’ers?  Wordt de noodzaak tot outsourcing van werk hiermee wellicht weggenomen?  Gaat de vernieuwingsfrequenty verder omhoog? Wie is er uiteindelijk nog in control…? Is dit een vorm van evolutie? Wie het weet mag het zeggen. 

Hoe kijk jij aan tegen deze ontwikkelingen? wat zijn je ervaringen en/of ideeën? 

Agile – wendbaar of/en P2 waterval

Agile is een kreet uit de softwareontwikkeling maar geld wat mij betreft ook voor veranderingen op organisatievlak en projectmanagement. Agile staat voor wendbaars/aanpasbaar, flexibel, iteratief, geleidelijk en tegenover star(methode boven resultaat) waterval, langdurig.

Zoals zo vaak is het ook hier niet een kwestie van of / of maar van en/en. De kunst zit hem in het combineren van de aspecten uit beide werelden. De waarde van P2: is wat mij betreft “de BC”, ” productbased – plannen”, “PBS/PFD”, BUS-governance, ‘top-down intend’. Die van Agile is “loop until done / Iteratief”, Timeboxing, kort-cyclisch, informele afstemming, focus op 80%, ‘bottom-up impementation’. In mijn ogen zijn dit aanvullingen en geen uitsluitingen. 

Zie ook mijn ppt op SlideShare over Projectmanagement, agile op mijn blog en een opzet voor een Agile-reader(7p) of mijn Evernote-notities over Agile. .

Wat vindt jij van Agile? Ben je een Agile-puritein of volg je de geest van Agile?  Of wil je alleen maar een Prince op een wit paard?

Pendelen tussen ontwerpen(agile) en ontwerpen

Het grootste deel van de projecten in IT-land hanteert een ontwerp gerichte aanpak. Naast de ontwerp gerichte benadering zijn er alternatieven zoals de meer ontwikkel gerichte benadering.
Mijn statement: combineer!!

De kreet ontwikkelen zou je ook met Agile kunnen vervangen.

Pendelen tussen ontwikkelen en ontwerpen.pdf

Ontwerpen: (84%)

Ontwikkelen:

Traditionele   organisaties Flexibele/innovatieve   organisaties
bron v.   tekortkomingen verbeteren   vanuit bestaande situatie
blauwdruk (plan en implement) groen / leren (testing and learning)
top-down gebruik   kennis/inzicht personeel (bottom-up)
oplossingsgericht Probleemgericht (concreter, in heden)
stabiele   eindsituatie vergroting   verandervermogen
Eenmalig   / linear Voortdurend   iteratief
strakke   normen / planning aandacht voor   veranderingscapaciteit
econ. –   technische realiteit sociaal-politieke   rationaliteit
Van abstract naar concreet (deductief) van concreet   naar abstract (inductief)
Scheiding   ontwerp en invoering vloeiende   overgang tussen fasen
Beperkte   tijd/haast groei /   continual improvement
Drastische   veranderingen / afbouw geleidelijkheid
waterval agile / scrum   (ResultatOptimierungsModell)

Ontwikkelgerichte aanpak:

 • genereert energie, creativiteit en draagvlak
 • draagt bij aan leerprocessen en verander vermogen
 • Realiseert oplossingen voor problemen
 • probleem*visie*draagvlak =  Creativiteit en energie

Ontwerpen vs ontwikkelen is eigenlijk ook een keuze tussen:

 • linker en rechter hersenhelft
 • Engineer en artiest,
 • afstandelijke en betrokken benadering
 • micro focus en big- picture benadering

Voorheen was het helder: er was niets dus de waterval/ontwerp-methode was de enige mogelijkheid om van niets naar iets te komen. Als ontwerper/projectleider bepaalde jij richting en wat er ging gebeuren. 

Tegenwoordig is er (meestal) geen sprake meer van een greenfield of wordt de oplossing als COTS (Common Of The Self) ingekocht hierbij zijn we als projectleider/ontwerper dus meer volgend. Het wordt dus meer en meer aanpassen / integreren / verbeteren.

Het is geen kwestie van of ontwerpgericht of ontwikkel gericht maar naar mijn idee, zoals zo vaak,  een combinatie van beide / best of both worlds. Het gaat om Pendelen tussen ontwerpen en ontwikkelen“:

Pendelen

Ga jij pendelen of blijf je ontwerpen / ontwikkelen? Hoe kijk jij tegen dit onderwerp aan?


Dienstontwikkeling

Dienstontwikkeling heeft zowel ontwerp-activiteiten (met name binnen het project/ de leverancier, ‘waterval-achtig’) en ontwikkel-activiteiten (met name met de omgeving, ‘agile’).  Iteraties van verbeteringen zullen continue herhaald moeten blijven worden om de dienst levensvatbaar te houden (zie ook pendelen)


Naast product / technische aspecten gaat het vooral om ‘het gebruik’, ‘de organisatie’, ‘de uitwisseling’, delen van ervaringen en het verder laten groeien van de dienst. Dienstontwikkeling is altijd een samenspel tussen leverancier en klant, verbeterdoelen en deliverables worden in gezamenlijkheid vastgesteld en gemanaged. Doelen kunnen in een serviceplateau-planning / roadmap worden verwoord, deliverables zijn vaak organisatie specifiek. 

Vragen

Het speelveld van Implementatie Management

Mijn werkgebied beweegt zich over een aantal deelgebieden / functies heen. Ik pas deels in het hokje van proces-/service -management, deels in project-/programma-management en deels doe ik veranderingsmanagement. Rode draad vormt het organiseren van oplossingen. Wat ik ‘werkende systemen’ noem bevindt zich in de hotspot tussen mens – organisatie- techniek.

Ik pendel tussen de donkerblauwe deelgebieden.  Hierin bevinden zich allerlei onderwerpen die mij interesseren zoals business communicatie, verandermanagement, visualiseren, identity management, contract management, service delivery ..

Voorheen had je PM die iets ontwierpen, realiseerden, testen en vervolgens (in een big bang) overdragen aan de service manager om het te gaan exploiteren / stabiel te houden. In mijn ogen worden systemen meer en meer aangepast en niet als een soort Greenfield ontworpen gebouwd / getest …. Dit gebeurd nog wel maar de tendens is meer agile / SCRUM. Verandering/flexibiliteit is steeds meer de norm daarom integreert de rol van project manager en servicemanager meer en meer. 

Proces-/service management

Ik moet bekennen dat ik ITIL bijna altijd als leidraad gebruik in het procesmatig werken. Naast de diverse processen geeft ITIL ook een mooi kader, beginpunt voor onderwerpen als oa.  Identity/security management, kennismanagement, contractmanagement. Het belangrijkst (in mijn ogen) is het gebruik van best-practices / stappenplannen om het leven makkelijker te maken en van eerdere ervaringen te kunnen leren / kennis te delen. 

Het maken van afspraken omtrent te leveren diensten en het nakomen hiervan is in essentie van service management. Het gaat uiteindelijk om klanttevredenheid en verwachtingsmanagement. Tegenwoordig komen hier ook verantwoordelijkheden als contractmanagement en regie bij. In essentie is dit uitwisselbaar hoewel de rol anders wordt ingevuld.

Project-management 

Project management is gericht op het éénmalig realiseren, in een tijdelijk samenwerkingsverband, van resultaten om het realiseren van een BC door de opdrachtgever mogelijk te maken.  Het opleveren van de afgesproken resultaten betekent het einde van het project. Projecten zijn meestal een eerste en soms een tweede order van verandering.  Het éénmalig realiseren (big-bang) wordt meer en meer vervangen door het iteratief realiseren (agile). Groot voordeel is groeien, leren en snelle / afgestemde benefits.

Waar nuttig maak ik gebruik van de Prince2 methodiek, met name product gebaseerd werken, de BUS als governance, Management by exception zijn zaken die ik uit Prince meeneem. 

Voor mij is de omvang van projecten eindig zodra de menselijke maat overschreden wordt ben ik niet de persoon die dit kan managen. Waar de menselijke maat ligt is de vraag. Ik zou stellen knip het project op als het boven één M gaat, of als er meer dan 25 mensen aan werken. Ik denk dat een PM nauwelijks ownership kan nemen op dergelijke projecten ….

Programma-management

Programma management is het planmatig realiseren van doelen, hiervoor kunnen resultaten uit projecten (van verschillende aart) worden gebruikt als ondersteuning. De scope is veel al breder om de uiteindelijke doelen te kunnen bereiken. Programma’s kunnen langere tijd blijven voortbestaan en uit meerdere tranches bestaan met een wisselende inzet van resources. De programma manager wordt aangesproken op het halen van de doelen. Bij de inhoud van de doelen zou een programmamanager zich persoonlijk betrokken moeten voelen (herkennen, erkennen ..)

Verander-management / implementatie management

Project-/programma management en service management betekent voor mij ook pendelen tussen vaste zaken uit de methode en improvisatie, ik hanteer ze niet als tegenstellingen, sluit zaken niet uit maar juist als aanvullingen. Veranderingsmanagement is het veranderen van de manier van (samen)werken, de mindset, eigenaarschap en is meer gericht op de zachtere/menselijke kant. Het is enerzijds veel omvattender, het betreft veelal een tweede en soms een derde orde verandering en gaat daarmee veel dieper dan de pure inhoud. Het heeft meer te maken met gedrag, mensen betrekken/meekrijgen, beweegredenen/motivaties en uiteindelijk ‘het waarom’. Het gaat om een beweging van ‘IST’ naar ‘Soll’ waarbij kennis wordt uitgewisseld, ervaring wordt opgedaan, geleerd en er anders gewerkt gaat worden. In de ‘Soll’ situatie zullen rollen en verantwoordelijkheden helder moeten zijn, eigenaarschap en vernieuwing belegd. 

De combinatie van projectmatige vernieuwing, het procesmatig draaiend houden en verbeteren van de dagelijkse business en het veranderen als persoon en organisatie vormen met elkaar implementatie-management. Implementatie-management leidt tot ‘werkbare systemen’ (technisch foutloos, belegde verantwoordelijkheden/eigenaarschap en beschikbare gebruiksinfo) die zich blijvend aanpassen.  

Portfoliomanagement / productmanagement 

Portfoliomanagement / productmanagement is gericht op de dienstverlening die de organisatie levert. Het gaat over de relatie tussen ‘de verkoop’ en ‘de productie’ en hoe die elkaar vinden/communiceren/groeien. Een van de kernpunten is het bewaken van eenvoud / overzicht en consistentie. 

Hoe kijk jij aan tegen implementatie management?

Wat versta jij onder implementation management?


Focusgebieden

Mijn werkgebied beweegt zich over een aantal deelgebieden / functies heen. Ik pas deels in het hokje van proces-/service -management, deels in project-/programma-management en deels in veranderingsmanagement.
Rode draad vormt het organiseren van oplossingen. Wat ik ‘werkende systemen’ noem bevindt zich in de hotspot tussen mens – organisatie- techniek.
 FocusgebiedenSMartinIT
Ik pendel tussen de donkerblauwe deelgebieden.  Hierin bevinden zich allerlei onderwerpen die mij interesseren zoals …
 
Voorheen had je PM die iets ontwierpen, realiseerden, testen en vervolgens (in een big bang) overdragen aan de service manager om het te gaan exploiteren / stabiel te houden. In mijn ogen worden systemen meer en meer aangepast en niet als een soort Greenfield ontworpen gebouwd / getest …. Dit gebeurd nog wel maar de tendens is meer agile / SCRUM. Verandering/flexibiliteit is steeds meer de norm daarom integreert de rol van project manager en servicemanager meer en meer.
 
Proces-/service management
Ik moet bekennen dat ik ITIL bijna altijd als leidraad gebruik in het procesmatig werken. Naast de diverse processen geeft ITIL ook een mooi kader, beginpunt voor onderwerpen als oa.  Identity/security management, kennismanagement, contractmanagement. Het belangrijkst (in mijn ogen) is het gebruik van best-practices / stappenplannen om het leven makkelijker te maken en van eerdere ervaringen te kunnen leren / kennis te delen.
Het maken van afspraken omtrent te leveren diensten en het nakomen hiervan is in essentie van service management. Het gaat uiteindelijk om klanttevredenheid en verwachtingsmanagement. Tegenwoordig komen hier ook verantwoordelijkheden als contractmanagement en regie bij. In essentie is dit uitwisselbaar hoewel de rol anders wordt ingevuld.
 
Project-management
Project management is gericht op het éénmalig realiseren, in een tijdelijk samenwerkingsverband, van resultaten om het realiseren van een BC door de opdrachtgever mogelijk te maken. Het opleveren van de afgesproken resultaten betekent het einde van het project. Projecten zijn meestal een eerste en soms een tweede order van verandering.
Voor mij is de omvang van projecten eindig zodra de menselijke maat overschreden wordt ben ik niet de persoon die dit kan managen. Waar de menselijke maat ligt is de vraag. Ik zou stellen knip het project op als het boven een M gaat, of als er meer dan 25 mensen aan werken. Ik denk dat een PM nauwelijks ownership kan nemen op dergelijke projecten ….
Programma-management
Programma management is het planmatig realiseren van doelen, hiervoor kunnen resultaten uit projecten (van verschillende aart) worden gebruikt als ondersteuning. De scope is veel al breder om de uiteindelijke doelen te kunnen bereiken. Programma’s kunnen langere tijd blijven voortbestaan en uit meerdere tranches bestaan met een wisselende inzet van resources. De programma manager wordt aangesproken op het halen van de doelen. Bij de inhoud van de doelen zou een programmamanager zich persoonlijk betrokken moeten voelen (herkennen, erkennen, tot in zijn/haar
Verander-management
Project-/programma management en service management betekent voor mij ook pendelen tussen vaste zaken uit de methode en improvisatie, ik hanteer ze niet als tegenstellingen, sluit zaken niet uit maar juist als aanvullingen. Veranderingsmanagement is het veranderen van de manier van werken, mindset, eigenaarschap en is  gericht op de zachtere/menselijke kant. Het is veel enerzijds veel omvattender, het betreft veelal een tweede en soms een derde orde verandering.persoonlijker en dieper. Het heeft meer te maken met beweegredenen / Het waarom.
Portfoliomanagement / productmanagement 
Portfoliomanagement / productmanagement is gericht op de dienstverlening die de organisatie levert. Het gaat over de relatie tussen ‘de verkoop’ en ‘de productie’ en hoe die elkaar vinden/communiceren/groeien. Een van de kernpunten is het bewaken van eenvoud / overzicht en consistentie.
Visualisaties
Visualisaties zijn de manier om lastige materie te vertalen / communiceren. Wat mij betreft de manier om zaken als roadmap / visie / samenhang / ambitie / problemen te verhelderen zonder in de scherpe aspecten van de ratio terecht te komen. Visualiseren is een manier om een onderwerp / een ontwikkeling te
 • te verhelderen / uit te leggen
 • te begrijpen
 • telaten beklijven
 • te vertalen naar stappen
 • te vertalen van theorie naar praktijk

Nieuwe blogposts …

Ik wil voortaan eens per week of eens  per twee weken een blog schrijven over een onderwerp dat mij professioneel bezig houdt of heeft gehouden. Eigenlijk wil ik een beeld/visual combineren met een beschrijving en wellicht een PDF document. Ik heb reeds veel in Evernote staan maar dit is veel en onvolledig.

Om  meer aan te sluiten bij jullie behoefte laat ik jullie hierbij mijn lijst van mogelijke onderwerpen voor 2015 zien. Ongetwijfeld komen er nog zaken bij maar ik zou jullie willen vragen om via de commentaar toetsen suggesties te doen over onderwerpen die jullie bezig houden.

Onderstaand de lijst.

 1. MVO
 2. systemthinking  Systeemdenken 2/4/2013,
 3. monitoring:  Topic: MonitoringTopic: Systeemmonitoring; e2e monitoring E2E monitoring (002)
 4. kennis management  Lerende organisatieIntervisieTopic: leren
 5. projectmanagement: https://www.dropbox.com/s/sdsqretwncfmm0n/Project%20management%20-Portfolio-Martin_van_Vuure.ppt update op PM practice
 6. visual thinking/visualisering/creativiteit/mindmapping, visueel communiceren, colloboratie in brede zin ( High end communicatie en collaboratie skills bestaan uit:)
 7. agile / SCRUM / iteratief werken (zie)
 8. vlottrekken van vastgelopen samenwerking
 9. simplicity/ complexity (wellicht uncertainty / certainty)
 10. innovatie (wellicht regulering vs innovatie)  Innovatie – regulering / bureaucratie
 11. (pers.)productiviteit: GTD( Topic: Gtd in a nutshell / GTD overview), Covey, …
 12. service management  capacity management;
 13. (keten) Optimalisatie versus zw/wit benadering, structurering, organiseren (als voorbereiding op eventuele outsourcing), Regievorming
 14. Consultancy en consultancy-processen:  Topic: Consultancy infrastructuur
 15. Het gebruik van nieuwe middelen / technologie, adaptatie iPad, visueel communiceren/VC iPadization
 16. Informatie management / BI en Big Data:  zie:  Topic: Small Data BIG solutions + TouchDraw – IT trends.
 17. Webservices en hoe te gebruiken in de dagelijkse praktijk IFTT.
 18. De overgang van Informatie naar kennis.  https://www.evernote.com/shard/s27/sh/0141fc08-e069-40e2-a995-f06ca2d64ac1/e5b39a656af126d20c502b702fbb7939
 19. Identity management en ontwikkelingen rond …:  Topic: identity management (zie)
 20. Security …  Topic: Security
 21. Noteren / notities / note-taking:  Topic: Note-taking, notities maken
 22. Vertrouwen / trust:  Topic: Vertrouwen / trustTrusted advisor
 23. Infographic (zie)
 24. Lean 

De lijst is rijp en groen door elkaar. Met jullie feedback hoop ik wat meer gericht informatie en kennis te delen en hoop ik meer interactie/ feedback te krijgen.

Over welke 5 onderwerpen zou ik een blog moeten schrijven? Zijn er onderwerpen de we samen kunnen uitdiepen? Ben benieuwd naar je reactie.

Kanban board op je iPad

Ben net aangelopen tegen Trello een Kanban applicatie die prima op de iPad of via het Web werkt. Erg leuk voor hen die visueel zijn ingesteld en ook (als projectmanger) willen plannen. 

Dit proces is wat mij betreft perfect in een iPad / Web app verwerkt: www.Trello.com. Zie ook mijn favoriete iPad apps.

Kanban is een visueel proces systeem. Niet meer en niet minder. het is wat mij betreft het werken met geeltjes die werk / ideeën / acties  representeren. De geeltjes kun je verplaatsen tussen verschillende bakken. Je kunt gebruiken voor persoonlijke productiviteit maar ook professioneel en in teams. Het is een mooi tool in je  collabrative workspace, je ‘ samenwerkings omgeving’.

De Kanban wordt in de Agile wereld gebruikt maar is ook in je persoonlijke context bruikbaar om acties en dergelijk bij te houden. 

Trello is gratis en je kunt allerlei projecten / Kanbans aanmaken. Je kunt ze voor jezelf houden of je kunt ze delen. 

Via een personal Kanban kun je transparant maken ‘ wat je op je bord hebt’ . De app van Trello (en wellicht ook anderen) kun je prima delen met collega’s of vrienden. Je kunt het als een kennisinstrument gebruiken. 

Indelingen zijn aanpasbaar zoals je dat zelf wil. Ik gebruik:

1 To-do(backlog); 2- Doing (WIP, jongleren); 3 – Waiting4; 4: done(geregeld/afgerond) en 5: Archief

Uiteraard zijn ook andere indelingen mogelijk: 

I. naar personen. 

II.  naar  test-acceptatie prod….; 

III. praatplaat – draft – final….versie 42

IV. ….

Hoe maak jij je acties visueel? Hoe is jouw Kanban ingedeeld? Deel je je Kanban of hou je je Kanban voor jezelf? 

Laat een berichtje achter ….. / Leave a repley…..

Overdracht van beheer

De overdracht van beheer is eigenlijk de overdracht van kennis en uiteindelijk de overdracht van verantwoordelijkheid (Ownership en accountability)

Er zijn grofweg twee manieren: big bang en geleidelijk. Big bang of wellicht ‘ over de muur’  is uitstel en het steeds maar weer moeilijker maken. Geleidelijk betekent vooral samen, leren, gedeeldeverantwoordelijkheid. Dit heeft mijn voorkeur. Zoals aangegeven vergt dit openheid, samenwerking en een focus op het met elkaar definiëren van tussenplateaus. De weg der geleidelijkheid moet vooral gepland worden, het gaat niet vanzelf. Overdracht vergt ” Two to tango”, beide partijen moeten willen anders krijg je een lousy uitvoering van de tango. Gelijkwaardigheid en professionaliteit zijn hierin key. Een eisensteller en een eisen invuller is uit den boze, net als jullie en zullie. 

Perfectie bestaat niet bij evengoede overdracht net als 100%, het gaat om de balans maar ook om vertrouwen en communicatie. Mijn voorkeur heeft timeboxing en een  agile/ sprint benadering. Wellicht zelfs een ontwikkel gerichte benadering.

Hoe kijk jij aan tegen overdracht? at zijn voor jou de kritische succesfactoren? Wat zijn de do’s and don’ts? Wat zijn jouw ervaringen / tips / te vermijden valkuilen?