Intervisie als vorm van Kennismanagement – kennisdelen

Intervisie klinkt als iets wat je nodig hebt als er echt geen andere oplossing meer is, maar dit is niet zo.
Intervisie is vooral je blik verwijden, leren en ontwikkelen, en de interactie, het gesprek aangaan met collega’s en gelijkgestemden.
De intervisiegroepen bestaan uit ongeveer 10 personen.
Voor intervisie zijn een aantal spelregels nodig.

Rolverdeling
Tijdens intervisie kan je als deelnemer een van de volgende rollen hebben.

 • Een (roulerend) procesbegeleider, begeleid de intervisiesessie, ziet toe op naleving van de overeengekomen spelregels, doet in principe niet zelf mee.
 •  Een probleeminbrenger, een van de deelnemers wiens probleem behandeld wordt
 •  Overige deelnemers

Fasering
* Probleeminventarisatie: inbrengen van problemen door de deelnemers, deelnemers kiezen een probleem uit dat ze wensen te behandelen
* Probleemtoelichting: de uitverkoren probleemhebber licht zijn/haar probleem toe
* Beeldvorming: associaties, vragen , toelichting
* Oordeelsvorming: mogelijke gedragslijnen, reactie, verstoringen
* Generalisatie (groepsthema): vaststellen, ervaring uitwisselen, advies
* Evaluatie: leerwinst, verbeteringen, afspraken
De activiteiten in de fasen probleemtoelichting, beeldvorming en oordeelsvorming worden hieronder in het 10 stappen plan nader toegelicht.
10 Stappen plan

 1. Probleemhebber schetst probleemsituatie
 2. Vragen stellen:
  1. Overige deelnemers formuleren vragen (max 3)
  2. Om de beurt vragen stellen en op flip-over zetten door procesbegeleider
  3. Probleemhebber antwoordt niet en er vindt geen discussie plaats
 3. Typering van de vragen door de probleemhebber (warm, koud, neutraal, geen discussie)
 4. Probleemhebber beantwoordt de vragen (geen discussie)
 5. Iedereen stelt nog alle van belang zijnde vragen, de probleemhebber antwoordt meteen.
 6. Iedereen schrijft voor zichzelf op wat het probleem is van de probleemhebber, de procesbegeleider neemt een en ander over de flip-over
 7. De probleemhebber scoort warm, koud, neutraal
 8. De probleemhebber geeft aan wat volgens hem/haar het probleem is
 9. Welke krachten (ook binnen de persoon zelf) maken dat het probleem blijft bestaan? Herkent/beaamt de probleemhebber dit ?
 10. Wat kan de probleemhebber doen om het probleem op te lossen of om er voor te zorgen dat een dergelijk probleem zich in de toekomst niet weer zal voordoen ?
Afspraken
 • Vertrouwelijkheid
  • Alles wat binnen een intervisie sessie wordt gezegd, dient als vertrouwelijke informatie behandeld te worden
 • Er worden geen notulen gemaakt
  • Er wordt niet inhoudelijk over de sessies aan de leidinggevenden gerapporteerd. Eventueel kan over de deelname worden gerapporteerd (in verband met de te schrijven uren en km’s)
 • Tijd en middelen
  • De groepen komen regulier, bijvoorbeeld een maal per maand, bijeen
 • Vooraf wordt gezamenlijk gedineerd
 • Deelname is niet vrijblijvend. Daarom alleen afzeggen met heel goede reden
 • Minimum aantal mensen om intervisie door te laten gaan is vijf (tenzij anders overeengekomen door de coördinator van de desbetreffende intervisie groep)
Feedback
Het geven en ontvangen van feedback is essentieel onderdeel van intervisie. Daarom nog enkele korte adviezen.
Feedback geven:
 • Wees eerlijk: Degene die feedback ontvangt, heeft er weinig aan als hij/zij van alles hoort wat niet klopt. Daar kan zij haar gedrag niet mee veranderen en uiteindelijk kan oneerlijke feedback funest zijn voor de onderlinge verhoudingen
 • Geef vooral positieve feedback: Het is verleidelijk om alleen kritiek uit te oefenen op de zwakke kanten van een ander. Door dienst sterke kanten naar voren te halen toon je waardering en wordt de feedback voor de ander minder bedreigend.
 • Geef productieve feedback: Op- en aanmerkingen waar de ander werkelijk iets mee kan doen. Beperk je niet tot algemeenheden maar probeer duidelijk te maken wat

http://www.intervisie.nl/intervisie_methodes

Advertentie