Anders organiseren

Er zijn meerdere wegen naar een ‘gewenste / verbeterde situatie’, tijden veranderen en bestaande manieren van organiseren blijken niet meer te werken cq minder effectief te zijn. 

Grote instellingen hebben een focus op regels, administratie, procedures waardoor de hoeveelheid oneigenlijk werk groeit en complexiteit toeneemt. Focus is niet langer de essentie van onze professie maar is meer denk/controleer/regel gericht. Er is een overdreven focus op goedkoper, direct doorvertaald naar personeelsreductie of outsourcing van activiteiten naar lage loon landen. 

Zie ook PDF in DropBox

Uiteraard is het geen kwestie van revolutie en is het niet zwart of wit. Ik zou het dan ook meer in de vorrm van een “Anders werken manifesto” willen verwoorden.  Zelfsturend boven bureaucratisch …. et cetera.

 

Zie ook PDF in DropBox

Trends / ontwikkelingen

 • schaalvergroting=overhead creatie, meer keniswerk
 • digitalisering: naast uitvoerende werkzaamheden meer en meer kenniswerk geautomatiseerd / mensonafhankelijk. Geldt ook voor controle, plan en denkactiviteiten
 • the world is flat: verplaatsen van activiteiten ‘die door een touwtje kunnen’ naar de goedkoopste plaatsen
 • Sh-Left: verplaatsen van activiteiten en kennis naar de voor-/vraag-/klantkant van de leverketen. 
 • Dienstverlening wordt steeds volwassener waardoor minder denkwerk nodig is. De bedachte kunstjes
 • Internet as a resource
 • Gemiddeld opleidingsniveau omhoog en daarmee een verschuiving van maak/productie/doe naar kennswerk. ‘Denk/beslis kracht’ en ‘doe kracht’ uit balans.
 • BYO(D): bring your own XYZ. Beslissingsbevoegdheid, aanschaf, gebruik naar de gebruiker. Product / dienst wordt commodity.  
 • Virtueele bijeenkomsten als alternatief / aanvulling op reguliere communicatie
 • Toename van informatiegehalte van producten en services
 • Complexificatie, enerzijds zaken zo organiseren dat ze onbegrijpelijk worden voor mensen met een GBV insteek en anderszijds afstand tussen denkers en doe’ers terwijl professionals / kenniswerkers juist beide hebben. 

Hoe nu verder:

Pasklare oplossingen zijn er waarschijnlijk niet. Maar de tendens is naar mijn idee onomkeerbaar en zal stapsgewijs tot stand worden gebracht. Het lastige is dat er niet iets of iemand is die de regie heeft in deze verandering.

Als ik er over na denk wat de stapppen zouden kunnen zijn kom ik op: • bewustwording.
  Naar mijn mening zullen we de uitgangspunten die we bij het organiseren van werk hanteren langzaam moeten aanpassen. Dingen die nu gewoon zijn, zijn dat straks niet meer. Er is een mindshift voor nodig. Een manier om deze verandering te starten is wellicht het maken van een ‘Anders werken manifesto’. Een manifesto is een set uitgangspunten om een nieuw denkwijze te initieren. (https://martinvanvuure.com/2013/06/15/manifesto-gebruiken/
 • Een roadmap met daarin de stappen die we op langere termijn zouden kunneen nemen verwoord uitgaande van wat wij met elkaar als wenssituatie’ beschouwen.
 • Persoonlijke verandering
 • Verandering als organisatie
 • Verandering als samenleving

Anders organiseren manifesto:

 • professioneel oordeel boven regels, zelfsturend boven bureaucratie
 • de korste boven de koninklijke weg, de geest van de wet boven de regel
 • aandacht/eigenaarschap boven controle (dat wat aandacht krijgt groeit, dat wat geen aandacht heeft moet gecontroleerd worden)
 • Zelfsturing vanuit professioneel kader boven hierarchie
 • Verbetercultuur/leren/eigenaarschap boven regels en procedures
 • Menselijke maat is belangrijker dan winstmaximalisatie… 

Heb je aanvullingen op dit “manifest”?

Wat zijn jouw ideeen over (anders) organiseren?


Advertentie